منوی اصلی
نویسندگان
دوستان
صفحات جانبی
آرشیو وبلاگ
منوی اضافه
  • متن
  • دلــگیـــر مباش دلت کہ گیـر باشد رهـــــا نمے شوی ! خـداونـد بنده گــاטּ ِ خود را با آنچہ بہ آטּ « دل » بســته اند مے آزمــاید !!
آمار و اطلاعات
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب ارسال شده: عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
برای ورود به چت روم کلیک کنید

كد چت روم

همه چیز درباره سال 1392

(بخش دوم- نیمه اول سال)


 

 

 متولد ماه فروردین

درابتدای سال سیاره اتان مریخ درچه برجی حرکت دارد؟درجدول تحویل سال

مریخ رادربرج حمل درنزدیکی خورشید می بینیم..ودرانتهای سال مریخ رادر

برج هفتم حمل یعنی میزان مشاهده میکنیم..اولین روزهای سال استکه مریخ از

کناراورانوس عبوردارد..خوب ..میتوان امیدواربود که دست بکارهای غیرمعمول

وافراطی نخواهیدزد..چراکه بایک حرکت وتصمیم آنی..مدتهامشغول خواهیدشد..

تارفع ورجوعش کنید..سرشاخ شدن بادیگران ازدیماه ببعد..باحرکت وتوقف

طولانی مریخ دربرج میزان ..برایتان گران تمام..ممکن است بشود..

اول سال حرکتهای ناگهانی...آخرسال باتلاق تاثیرحرکت انجام شده دراول سال..

استکه پیش چشم عیان میشود..درتمام سال چشمانتانرابادقت بازنگهداریدوتا

میتوانید..حرکات وتصمیمات برق آسا اتخاذنکنید..خصوصا نیمه ی دوم

اردیبهشت..که مریخ دربرابرزحل صف آرائی میکند..پول دربرابرخطر..؟

درماه خرداداستکه..مسئله ای محرمانه ذهنتانرابخودمشغول میدارد....وشاید

اول پائیز..مطلب برایتان روشنترشود..

جوانترهامادریاپدررادرتیرماه دریابند..حواسشان بیشتر دراین مسیرجولان

خواهدداد..میانسالها حداقل اندیشه تغییر منزل رابخودراه میدهند..وبرخی

زودتردست بکارشده..وخانه راجابجاکرده اند...!

ازلحظات دشوارسال...یکی دراوایل شهریور ممکن است رخ دهد..واین مشگل

شاید..مربوط به یکی ازفرزندان باشدواگرفرزندنداشته باشید..یک دوست صمیمی

که کسالت وناخوشی اوراتهدید خواهدکرد..

اوایل مردادخودرادرگیر یک حالت کم حوصله گی وناآرامی خواهیددید..

کسالت اولیاء؟ شاید...لحظات خبرسازسال..همین روزهاست..

پائیز..زمان بهتری برای شماست..آنهم درمحیط کار..

زهره..وتوقف طولانی آن دربرج جدی..آرامش وعشق بیشتری درقلبتان

خواهدآورد..

سخن آخراینکه..درایام آخرسال..احتیاط ودقت زیاد بشماتوصیه میشود..

مراقب درگیری باهمسرتان باشید..نگذارید عصبانیت بیجا کاردستتان بدهد..

تصمیمات مهم..خصوصادرموردروابط خانوادگی را بگذاریدبرای بعد..

 

 

 

متولد ماه اردیبهشت

چه میشودکرد..دنیاهمینه...روزی باتو...وروزی...

ببینیم چه جلوی رودارید...؟

امسال..سیاره ی مریخ..ازاوایل آذرماه..واردبرج میزان شده وتاپایان سال...

توقف طولانی دربرج میزان دارد..خوب سال ماراست دیگه...!

مراقب نیشها...باشید..خصوصا اواسط اردیبهشت..

باحرکت زحل درعقرب..همچنان درگیروضع سلامت خودخواهیدبود..خصوصا

درشهریورماه..زمانیکه مریخ دربرج اسد..درتربیع قرارمیگیردبازحل در

برج عقرب...ممکن است بخاطر مهاجرت ویاجابجایی که انجام داده اید..

مورد انتقاد قراربگیرید..ویااینکه جابجایی موجب رنج شما گشته باشد..

موثردراین وضعیت تربیع اورانوس دربرج حمل(بیت دوازدهم) است باسیاره ی

پلوتو دربرج جدی(برج سفرهای طولانی..)..نقطه ی روشن برای شما..حرکت

زهره است که توقف طولانی دارددربرج جدی...وهمینطور..ورودسیاره ی

مشتری است ببرج سرطان..درتیرماه..ایندوحرکت..ضمن اینکه کمی ازناامیدیها

ودلهره هارامی کاهد..میتواندهمراه باشد باتغییردرتصمیمات قبلیتان..مثل

جابجائیها وسفرهای دوردست..به امیدهای شما می افزایند..نزدیکان وخواهران

وبرادران..اگربامتولد مهرهمنشین هستیداینکه..او بااین تغییرات مخالفت خواهد

کرد..چه وقت؟مخالفتهابیشتردراواخرسال خواهدبود..تاثیرحرکت زحل دربیت

عقرب..بیت هفتم طالع شما...نیزبااین مخالفتها...همزمان خواهدشد..

تفکردرموضوع دنیای دیگرووضعیت انسانهادرآنجا..احضارارواح..(نه برای

همه ی اردیبهشتی ها!!)..رویاهای..شمارابخودمشغول میدارد...هرچه

باشد برج عقرب..برج مرگ...ارواح..پس اندازها..ریسکهاست..

دوستی...آشنائی..بااعتقادات هنرمندانه اش..میتواندشمارابه این اموربکشاند..

و..شاید اگرجوان باشید تصمیم بگیرید که زندگی خودراوقف حضوردراین

دنیای پرهیجان بنمایید..

 

 

 

 

متولد ماه خرداد

 

تاماه تیرکه سیاره ی مشتری دربرج جوزاست...کمی خیالتان راحت بنظرمیرسد!

مواظب باشید...فرصتهاسریع میگذرند..همیشه این شانس بسراغتان نمیآید..

مبادامغرورشوید...خصوصا که باادامه ی حرکت زحل دربرج عقرب...

مشگلی پنهانی میرودکه...آرام آرام خودنماید..بخصوص اوایل

اردیبهشت ماه..و..یادتان باشدکه....

بادهمیشه گل بهمراه نمی آورد....

ودشواری درروابط اجتماعی ورفتارهای خصوصی..میانه ی  شهریورماه است

که یکی ازنزدیکان..پاپیش گذاشته وسعی میکند بامشگل شمادرگیرشده وآنرا

بنوعی حل نماید..بویش می آیدکه شماخودرادریک مخمصه ی مالی کشانده

باشید....؟

پس اندازها وذخایرمالی..نقششان کم اهمیت نیست..وخوش بینی مالی شمارا

یک عامل نامشخص ممکن است برهم زند..مقابله ی مشتری وپلوتو  تا دیماه

ادامه می یابد..ودراین موقع استکه کمک فرامیرسد..و..زهره توقف طولانی

دربرج جدی خواهدداشت..وهمزمان میشودبارسیدن ساعاتی همراه با شادی و

خوشبینی درونی..یکی ازفرزندان شما..اگردارای فرزندهستید..بامشگل خاصی

ازآذرماه ببعد روبروخواهدشد..شایداین مشگل هم دررابطه باامورمالی باشد..

جرقه های این مسئله ازمرداد زده خواهدشد..

اوایل آذرماه..که ماه کامل به برج جوزا میرسد..خودراعیان خواهدساخت..

باوجودعلاقه به داشتن روابط ومعاشرت باسایرین...بنظرمیرسد احساسات شما

یک فشردگی وگرفتگی رادراین زمینه تجربه خواهدکرد..

حرکت پیچ ومهره های روابط شما بسختی کارخودراانجام خواهندداد...

یک متولدعقرب..نقش مهمی رادراینخصوص ایفا میکند.

حرکت سیاره ی مشتری دربرج سرطان توجه شدیدشمارا..به امورمالی..پول..

ونقدینگی..می کشاند..

شانس های موقت درخصوص پول واسکناس رادائمی نپندارید..واز ریسکهای

مالی بپرهیزید.

 

 

متولد ماه تیر

 

سیاره مشتری یاهرمزد یا  ژوپیتروحرکتش دربرج سرطان..که درماه تولد شما

یعنی تیرماه واردبرج سرطان میشود..میتواند خاطره انگیزباشد..

نگاه گرمی که برشما خواهدتابید..واحساسات لطیفی که عرضه خواهد شد..

بقول آن شاعرپراحساس...

دوید درقدمت..دانه های گوهراشک...بیاکه رشته ی صبرم زهم گسسته..مرو

حتی شانس هایی ..مادی ومالی.. هم ممکن است بشما روی آورشود..

مگر ازمستی ما...بونبرد بادبهار   که بهرکس گذرد..بیخودومدهوش شود

درهرحال..ورود مشتری ببرج سرطان..که جایگاهی مناسب بازحل درعقرب

ونپتون درحوت خواهد یافت..همزمان میشودباروحیه ای قویتر وشادمانتر..

ودستهای کمکرسانی بیشتر..

اگرجنس مونث وجوانسال هستید..نگاهی گرم وآشنا..آرام آرام بشمانزدیک

میشود..احتمالا یک متولداسفند مهربان...یایک متولدبرج آتشین..آذرماه..؟

مراقب رقیبان هم بایدبود..اگربرایتان این رابطه مهم باشد..

میان چندفردمناسب برای وصلت..چطورمیخواهید انتخاب کنید؟ بامشورت کامل

خصوصا اوایل آبانماه..که سیاره ی مشتری دربرج تولدتان ..حالت رجعت بخود

میگیرد..علاقمندانتان..شماراتحت فشارقرارخواهندداد..

شرف مشتری دربرج سرطان است..واگرسن بالاتری دارید..درگیرامورمالی..

ویامطالعاتی خواهیدشد..مواظب کسالتها درهمین ایام باشید..

درشهریورماه بخاطردوستی..بایک مشگل مالی دست وپنجه نرم خواهیدکرد..

متولدین:دی - تیر - فروردین..ودرنیمه ی دوم سال..متولد مهرهم اضافه خواهد

شد..بله هرچهاربرج کاردینال هستند..اینبروج تحت تاثیر یک تشکل انرژی

قرارخواهندگرفت..که بطورآشکاردراواخر فروردین 1393..اثرخودرا نشان

خواهدداد..

متولدین جوانتر ماه تیر..زمستان وماه دی را بخاطربسپرند..

زهره ی زیبا وعشق آفرین ازاواسط آبانماه وارد بیت هفتم شما یعنی برج جدی

میشود..وتوقفی طولانی درآنجاتااواسط اسفندماه دارد..

زمانیکه ...اواخر دیماه..درکنارآفتاب قرارمیگیرد..شماواردمرحله ای ازعشق

واحساسات وعواطف..خوهیدشد که یک متولد دیماه(وشاید مهرماه)..میتواند

نقش مهمی رادرزندگیتان بازی کند..

میرفت وآتش بردلم افتاده بود ازدیدنش  ازآن خرامان رفتن ودرزیرلب خندیدنش

    ده روزاول مردادبیشتر احساسات خودرا کنترل کنید..خصوصا باکسانیکه

قبلا با آنها سابقه ی درگیری داشته اید..همینطور پاییزببعد..که احساسات شما

رنگی ازناآرامی وحالت درگیری بخود می گیرد..واین افکار ناآرام..تاپایان سال

شمارارهانخواهدکرد..مبادا بیجاازکوره دربروید..وعزیزانتان راهدف قراردهید..

قبل ازهرقضاوتی..ابتدا..تفکر ودقت وبررسی کنید وبعد تصمیم بگیرید.

 

 

 

 

 

 

متولد ماه مرداد

 

بااقامت کوکب کیوان..درکاشانه ی کژدم..خصوصا درشهریورماه..آنگاه که مریخ

آتشین دربرج اسد..زیرفشارقرارمیگیرد..توسط سیاره ی زحل درحالت تربیع..

تضادهای فکری..دراندیشه های شما..جولان خواهندداشت..واین تصمیم که با

آنچه از پاییز گذشته شروع شده ..بیشترخودرادرگیرنمایید..

دراوایل تابستان..تیرماه است که سیاره ی غول پیکر مشتری یاهرمزد..پای

ببرج سرطان مینهد..سرطان بیت هشتم است ازبرای قوس..

ویک دوست..وغمش..شمارادربرمیگیرد..

چشمان اشکبار مرادید وهمچوگل       باخنده ازبرابرچشم ترم گذشت

سرطان بیت دوازدهم شماست..وباادامه ی حضور پلوتو دربرج جدی..

اضطراب مختصری پیرامون تندرستی خود..شماراگاه بخود میکشد..ودراواسط

مرداداست که مشتری دربرابرپلوتو گذرخواهدداشت..درهمین زمانها..مریخ هم

درسرطان ازمقابل پلوتو گذشته..ناراحتی..دوست.. سلامتی..کمی اضطراب..

کلماتی استکه حالات این ایام راتوصیفگراست..

ازاواسط آبانماه است که زهره ی زیباپای ببرج جدی میگذارد..واین مشگلات

راتلطیف کرده وشادمانی بیشتری وجودتانرادربرمیگیرد..توقف وایستائی ونوس

دربرج بزغاله ی دریایی..تااسفندبدرازا خواهدکشید..احساسات شما لطافت

بیشتری بخودگرفته..ومحیط اطراف راسرورانگیز خواهید یافت..

وجوانترها..شایدقلبشان برای یکنفر تندتروتندتربطپد..یک متولد دی..؟ شاید..

مگرازمستی ما.. بونبردبادبهار         که بهرکس گذرد..بیخود ومدهوش شود

باحرکت مریخ دربرج میزان..که ازآذرماه شروع شده..وتاسال بپایان برسد..

 همچنان این سردارجنگی..دراین بیت گام برخواهدداشت..وتوقفی طولانی ..

وتجربه خواهید کرد..تاثیرات افراطی این حضوررا..دررانندگی وحرکات سریع

بیشترمراقب باشید..خصوصادراواسط اسفندماه..که مریخ روی ازحرکت مستقیم

برمیگرداند..هرحرف..هرسخن وخبر..قبل ازباور..نیاز به بررسی وتعمق خواهد

داشت...

حوادث نیامده..وآنچه درپس این پرده روی نهفته..بیشترموردتوجهتان قرار

میگیرد..زحل کهنسال اکنون درعقربست..ومشتری منظومه وار..درسرطان..

ونپتون پررمزوراز..دربرج امورپنهانی..یعنی حوت..

وسخن آخراینکه دیدن آینده..وحوادث آن..تاچه اندازه ..میتواند..اقناع کننده

باشدویا ترس آور؟..

 

 

 

 

متولد ماه شهریور

 همچنان سیاره ی پلوتو..دربرج جدی(یکی ازفرزندان..ویادوستان) زیرفشار

سیاره ی اورانوس خواهدبوددربرج حمل...وروح وروان شماراموجب..رنج..

وشادی بیشتر..ازآبانماه استکه سیاره ی زهره برای توقفی طولانی..چهره در

برج جدی..نمایان میسازد..

یک زمان نامساعدبرای شما..زمانی استکه..سیاره ی آتشین مریخ دربرج اسد

(بیت دوازدهم شما ویکی ازبروج ثابته..که درتاثیرخود پای خواهدفشرد..)..

میرودزیرفشارسیاره ی زحل دربرج عقرب( تفکرات وذهنیات..ونزدیکان)..

یک گره ذهنی ازوقایع یکی دوسال گذشته..ناخودآگاه شمارا..اندوهناک..وپر

وسواس میکند..چه گاه رخ میدهد این فشاردرونی..ازاواسط برج سنبله..شهریور

ماه..واماتیرماه که مشتری پرقدرت خودرابه بیت سرطان..بیت شرف مشتری..

میرساند..برای جوانترهای شهریور میتواند..ثمره اش..شکفتگی جوانه های

یک عشق باشد..که یک دوست ناخودآگاه..آنرابرایتان به ارمغان می آورد..

افتاده ی عشقیم وچوازجای برآییم

                               راهی بجزازکوی دلارام نگیریم

واما احتیاج شدیدشمابه پول..ویاشاید اصراف درهزینه کردنها...کی پیش

می آید..؟ خوب حواستانراجمع کنید..یادتان نرود..اواسط آذراستکه مریخ داغ

به کفه های ترازو نزدیک میشود..برج میزان..سال تمام میشود وبسال 1393

داخل میشویم..ومارس یامریخ یاجناب بهرام خان هنوز دربسترمیزان..خیمه و

خرگاه گسترده..ودراسفندماه گامهایش راآهسته تربرمیدارد..ونمیخواهد جلوتر

برود..تاتاثیربیشترراهمزمان شود..اصلا میدانید چه میکند...؟ می ایستد ویکدفعه

به عقب برمیگردد..یعنی مرافراموش نکن..بمن بیندیش..

قولهای مالی که قبلا داده اید..حالا رومیشود..وفشارمی آورد..هرکس بیک جور..

ازلحظات دل انگیزی که ممکن است برایتان..پیش بیاید..ورود سیاره ی

تبادلات احساسی وجلوه های عاطفی..ونوس زیباست که ارتعاش گامهای نرمش

رابربام جدی..چون خیالی دلنشین احساس خواهیدکرد...چه وقت...؟

ازنوامبر2013..آبان 1392..که این زیبای سیارات مهمان جدی میشود..

بیت پنجم برای سنبله..دیدارهای شادمانه..خبرهای جالب..ودراواخر دیماه..

به کناره های آفتاب درخشان نزدیک میشود..وتااواسط اسفندماه دراین برج

توقف خواهد داشت...مشتری درسرطان...زهره درجدی..مقابله ی دوسعد..

اوایل آذرماه است که ایندو دربرابرهم حرکت دارند..اگرجنس مونث باشید..این

مقابله میتواندهمزمان باظهور دوخواهان باشد..یک خواهان احساسی ورمانتیک..

ویک خواهان جدی..ومنطقی...اگراینچنین شد..انتخاب باخودتان است...کدامیک؟

این یک سوال جدی خواهدبود برای شما..

 

 

 


پیچک دریافت کد ذکر ایام هفته برای وبلاگ

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

Online User

قالب وبلاگ


فال انبیاء

فال انبیاء

فال امروز

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات