منوی اصلی
نویسندگان
دوستان
صفحات جانبی
آرشیو وبلاگ
منوی اضافه
  • متن
  • دلــگیـــر مباش دلت کہ گیـر باشد رهـــــا نمے شوی ! خـداونـد بنده گــاטּ ِ خود را با آنچہ بہ آטּ « دل » بســته اند مے آزمــاید !!
آمار و اطلاعات
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب ارسال شده: عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
برای ورود به چت روم کلیک کنید

كد چت روم

همه چیز درباره سال 1392

(بخش سوم- ماههای مهر،آبان،آذر )

 

 

 

 

متولد ماه مهــــــــر

 

 بلندوپست جهــــان راچه جای غم خوردن

که لطف نغمه گری..درنوای زیروبم است

ترکیبی از درگیری بابزرگترها وشخصیت موردعلاقه تان ازهمان روزهای

اول سال..برای برخی متولدین برج میزان..خودمی نماید..وتادیماه...که سرانجام

فریادشمارادرمی آورد...وتغییرات وتحولات تازه رادرزندگی خود..احساس کرده و

میکنید...هفت سالی تااقتران زحل ومشتری دربرج دلو..بیت پنجم طالع شما..

مانده است...وزحل ..اکنون دریک زاویه ی 90 درجه باآن اتصال قرارگرفته..

مسایل آینده ...اکنون برایتان بیشترجالب بنظرمیرسد..تامسایل حال...!

اگرمنتظر گشایشی درامورکاری ومالی هستید..درتیرماه که مشتری واردبرج

سرطان میشود..این چراغ پرنورترخواهدشد..بااحتیاط کامل جلوبروید..درمرداد

مشتری بمقابله ی پلوتوخواهدرسید...وموانع چندسال گذشته دراثربی توجهی

شما..شانسهای مالی راتحت الشعاع خودقرار...ممکن است قراربدهد..

 خصوصا که سیاره ی زحل دربرج عقرب حرکت دارد..وحرکتهای تصمیم

گیرانه ی شما..اگر دراموری مثل حسابداری - کارمندبانک..ونظایرآن..فعالیت

دارید..ازجانب آنهاکه منافعشان باشما مشترک است..زیرنظرگرفته میشود..

برج مالی شما..برج عقرب است و..عقرب برج پس اندازها وپولهای مردم..

محسوب میشود..مراقب باشید..اگرباپول دیگران کارمیکنید..امورمالی خودرا

ازوجوه مربوط به دیگران تفکیک کنید..تادچارسوئ تفاهم نشوید..چراکه هرگونه

اشکالی درامورمربوط به اسکناس وسکه ونقدینگی..درمیانه ی شهریورزمان

رسیدن حالت تربیع بین سیارات مریخ وزحل ..آشکارمیشود..

ازاواسط آذرماه..جسارت وانرژی بیشتری درخوداحساس خواهیدکرد..این

وضعیت..برخی متولدین مهرماه راممکن است..به تندروی بکشاند..

ازسخنان وحرکات افراطی پرهیزکنید..خصوصا اواسط اسفندماه..

جوانترها..تمایلات به درگیری بادیگران رادرخودکنترل کنند..واما.......

    شادی بیشترازاواسط آبانماه و..آنهم درمحیط خانه..وجودشمارادربرمیگیرد..

زهره ی شوق آفرین دربرج جدی انواردرخشانش راخواهد باریدودراواخردیماه

این تاثیر شدت خواهدیافت..تغییررنگ آمیزی منزل.. خرید وسایل جدید ..

وصرف وقت وهزینه بمنظور زیباترکردن خانه ومحیط زندگی..تغییر نوع

آرایش ولباس درخانمها..

روزهای پایانی آذرماه..میتوانندروزهای پرجنجالی باشند..اگرمراقب گفتارو

رفتارخودنباشید..

ازصلح وجنگ عالم..آسوده ایم وفارغ

ماراکه هست باخود..هرلحظه صلح وجنگی

 

 

 

 

متولدماه آبـــان

 

درحمله ی اول...زجهان گردبرآرد..

آن خال وخط وزلف...سیاهی که توداری..

وزحل همچون خال سیاهی..چهره ی طالع شماراآراسته..

درمیانه ی شهریورماه استکه..تربیع (وضعیت نامناسب)بین مریخ دربرج اسد

بازحل دربرج عقرب حاصل میشود..تضادوفشارازناحیه ی تلاشها ومحیط کاری

بااموربنیانی زندگیتانرااحساس خواهیدکرد..واین احتمال..که این تضاد توسط

یکی ازنزدیکانتان تشدیدشود..مثل دهه ی دوم اردیبهشت..که جرقه اول زده شد..

باتثلیث زحل درعقرب..ونپتون درحوت....یک هشدار...علاقه به تخدیر دربعضی

متولدین برج عقرب..وکشش بطرف مواد افیونی وتوهم زا..نکندجای خودرا..

خدای نکرده.. درزندگیتان بازکنند...

تمام سال نقطه ی راس ماه..دربرج عقرب قرارگرفته..وبقول برخی طالع بینان..

پروژکتورها..ونورافکنها...روی شما می چرخند ..اگرعلاقمندبه سفریا تحصیلات

عالی هستید..باورود سیاره ی مشتری به برج سرطان..درماه تیر..تسهیلاتی

جهت رسیدن به این اهداف بدست خواهیدآورد..

دراین سال مــــــار ..سیاره ی قرمز مریخ توقف طولانی دربرج ترازو (میزان)

..برج دوازدهم طالع شما= بیت دشواریها.....خواهدداشت..

دخول این سربازوجنگجوی منطقه البروج ببرج میزان از دسامبر2013 = آذر

1392 شروع میشود.. وتاپایان سال..همچنان دردربرج میزان ..شمشیرخودرااز

نیام کشیده..بچشمها نمایان خواهد ساخت..

رنج خواهید بردازدست خودتان..کسالتی نامعین..ارتباط با جنس مخالف-

یک معترض به اعمال شما - ...

درهمین زمانها..زهره دربرج جدی..برج نزدیکان - ذهن وافکار..توقفی طولانی

دارد..ازآبان تااسفنــــــــد..وموجب انبساط وشادی ذهنی شما وبهبود آثارحرکت

مریخ دربرج میزان میشود...

شهدوصالم داده وزهرفراقم..می چشاند

 درزیر لب خندیدن و ..ازمن نگه دزدیدنش

در10روزآخردیماه..اندیشه ی خرید یک وسیله ی نقلیه یا کمک بیکی از

خواهران یابرادران..بیشتروقت شماراخواهدگرفت..واگراهل تحقیق ومطالعه

هستید..بیشترازسایراوقات..برای این امر وقت خواهید گذاشت..

وبالاخره..ده روز اول اسفندماه..بسیارمراقب روحیه ی خودباشید..

چراکه..مریخ..دربرج میزان شروع به رجعت می نماید..

ودوباره ..دربیت دوازدهم شما..تاثیرخودراخواهدنهاد..امورپشت پرده..

شمارابخود می کشد..اموری که ممکن است خوشحال کننده نباشند..

 

 

 

 

 

متولد ماه آذر

 

تغییرات مالی..غیرمنتظره..سکه..اسکناس..ارز..تعهدات ..دریکی دوسال

گذشته..که هنوزادامه دارد..ذهن شمارا مشغول ساخته..

باتوجه به ورودسیاره ی زحل ببرج عقرب..بریزوبپاشهای مالی گذشته..

سخت دست وپاگیرخواهدشد..اساس کاررابرصرفه جویی وحفظ سرمایه ی نقدی

خودبگذارید..حتی اگر ازاواسط آبانماه..حس کردید میتوانید بیشترخرج کنید..

وشاید بهمراه این خوش بینی..که تااسفندطول خواهدکشید..گشایشهایی حاصل

شود..ولی معضل مالی..هنوزتمام نشده میماند..

حرکت زحل دربرج عقرب ..شاید شانس غیرمنتظره ای برای شماباشد..

چطور؟میتواند مشگل آفرینان برای شمارا دچار دردسر وگیرافتادگی نماید..

آیابرخی گره های کورایجادشده درگذشته..میتوانند گشوده شوند..دعاکنید..

     دخترخانمها..بیشتربه خودشان خواهندرسید..لباسهای جدید..وضع ظاهری

خودرادرجهت مثبت..ممکن است تغییردهند..

مشتری ..سیاره متولدین برج آذر..امسال درماه تیر..ببرج سرطان پای میگذارد

..یک متولد تیریافروردین..میتواند درزندگیتان نقش مهمی بازی کند..

چراکه شرف مشتری درخشنده..دربرج سرطان است..مراقب برخی

تخیلات ناشناخته ی خودباشید..

کس نیست تاپرسدازاو..مقصودش ازاین شیوه..چیست

ره با رقیبــــــــــان رفتن واحوال من پـــــــرسیدنش

رویاهایی که درساعات شبانه روز شمارامشغول میدارند..تفکرات عرفانی..

مطالعه ی کتابهای فلسفه وعرفان..وافکارعارفانه.. میتواننداین تصورات را

درجهت سازندگی بیشتر هدایت کنند..

اگراهل ادبیات باشید....سرودن اشعارو..دراین زمینه..شمارابسوی خود میکشاند

ونکته ی مهم آخر..

امسال سیاره ی مریخ..توقف طولانی دربرج میزان خواهدداشت..مریخ درمیزان

دروبال است..بنابراین ...دوستی...کسی..محرکی..ممکن است باظاهرخیرخواهانه

موجب زیان برای شماشود...درعین حال..زمینه ی دوستی ها بطورکلی..گرمتر و

معاشرین بیشتری دوروبرخود خواهیددید.

 


پیچک دریافت کد ذکر ایام هفته برای وبلاگ

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

Online User

قالب وبلاگ


فال انبیاء

فال انبیاء

فال امروز

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات