منوی اصلی
نویسندگان
دوستان
صفحات جانبی
آرشیو وبلاگ
منوی اضافه
  • متن
  • دلــگیـــر مباش دلت کہ گیـر باشد رهـــــا نمے شوی ! خـداونـد بنده گــاטּ ِ خود را با آنچہ بہ آטּ « دل » بســته اند مے آزمــاید !!
آمار و اطلاعات
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب ارسال شده: عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
برای ورود به چت روم کلیک کنید

كد چت روم
همه چیز درباره سال 1392

(بخش چهارم- ماههای دی،بهمن،اسفند )
 

 

 

متولد دیمــــــــاه

 

آمدن سیاره ی تابان زهره یاآناهید..اواسط آبانماه ببرج جدی..وتوقفی طولانی

تااواسط اسفندماه ...دراین نقطه..تعدیل میشود..تاثیرحرکتهای مهم سیاره ای.

درسال گذشته وامسال..وکاهش می یابد..نگرانی واضطرابات احتمالی شما..

دستهای یاری آفرین یک دوست..بطرفتان دراز خواهدشد..

یک سرگرمی وکارجدید..میتواند شماراازگرفتگی فکری..برهاند..

درهرحال..سیاره ی پلوتو برای مدتی طولانی دربرج جدی..ماه تولدشما..

توقف خواهدداشت..وتدریجا..یک مجموعه ی انرژی..امسال وسال آینده..

میرود که شکل بگیرد..تجمعی از سیارات...پلوتو - اورانوس - مشتری..

که زحل ومریخ هم بدانها خواهندپیوست..یک مجموعه ی قدرتمند..و..

زندگی شما میتواند..دستخوش تغییرات مهمی بشود..

ممکن است..جمعیت ها درانتخاب اهداف شما..نقش مهمی ایفا نمایند..

خصوصا.. ازدسامبر2013...آذر1392..آنگاه که سیاره ی مریخ ..پایش ببرج

میزان میرسدویک ایستائی درازمدت دراین درجات هبوط آفتاب ..راشکل خواهد

داد.

شاید..علیه آنچه یکی دوسال گذشته..شماراازروال عادی زندگی..خارج کرده..

دست به کارهایی بزنید..دقت کنید..پیچیدگی علل امورخیلی بیشترازیک عامل

است..پس ازهرگونه شدت عمل..پرهیزکرده..ودریافتن..علت وانگیزه ی

رخدادهابیشتر ومحققانه بکوشید..وآنگاه دست بعمل بزنید..

مسائل ماورائ الطبیعه ...ناشناخته وگاه کمی ترسناک..معاشرتهای پشت پرده..

وافراطی..همزمان باجلورفتن پلوتودرجدی..شمارابسوی خود می کشد..

مراقب تغییرات تدریجی روحی خودباشید..خصوصا.. اوایل تیرماه..که ماه کامل

دربرج جدی طلوع کند..احساسات آرام شما..متلاطم ممکن است بشود..

باورود سیاره ی مشتری ببرج سرطان..شانش جوانترها..برای یافتن زوج

مناسب فزونی می یابد..

عشاق...مواظب رقیبی ناگهــــانـــــــی باشند!

 

 

 

 

 

متولدماه بهمـــــــن

 

گل مــــــــــــراد من امشب شکفته درجـام است..

بیــــا که شام مــــراصبح نیک فــــرجام است

آیا ورود سیاره ی زحل ..به برج عقرب..ازپاییزگذشته..توانسته باآن تغییراتی

که میخواسته اید..همزمان شود..

درهرحال..سیاره ی شما.ازیک منطقه ی مشگل وپردرگیری..داردخارج میشود..

تاثیرحرکاتی مثل..مقابله ی زحل بااورانوس..تربیع زحل باپلوتو..

بنظرمیرسد..باورود سیاره ی مریخ به برج میزان..ازمیانه ی آذر..تغییرات

مثبتی رابتوانید دراندیشه ی خود..بوجودآورید..وورود مشتری ببرج سرطان

احساس شادمانی وتندرستی بیشتری رادرشماهمزمان شده..وبراعتمادبنفستان

بیفزاید..همینطور..ورودوتوقف طولانی زهره دربرج بزغاله ی دریایی..ازآبانماه

..که بانشاطی پنهانی درقلب شما همراه خواهدشد..

اگرسن بالایی دارید...گرایش های پنهانی به جنس مخالف برایتان دردسرساز

میتواندبشود..

 ازاواسط اسفند..که مریخ..دربرج میزان..شروع به رجعت مینماید..مراقب برخی

تصمیمات خودباشید..تندروی..هیچ وقت نتیجه ی دلخواه را بدست نخواهدداد..

درشهریورماه..زمان تربیع مریخ وزحل..میتوانید ناظرظهور مشگلی درروابط

اجتماعی خودباشید..وحرکت وعمل را دراجرای تصمیمات..دشواربیابید..

که باصبروحوصله..ازاین مرحله میتوانید گذرکنید..

تجمع وبروز احساسات وافکار وافزایش جذرومد آنها دراولین روزهای مردادماه

باطلوع قرص قدرتمندماه..میتواند چندروزی شمارادرهیجانات خارج ازکنترل

گرفتارسازد..اموری مثل درگیری احساسات شمابادیگران ویاباشریک زندگیتان..

..........

اولین روزهای فروردین وایام نوروز..بااتصال مریخ واورانوس دربرج حمل..

ذهنیت وافکارتندوسریع..بارویاهاوتصورات شما همراه شده..ونقطه نظرهای

جدیدی رابرایتان ایجادمیکنند..

تیرماه که مشتری برای دیداربرج سرطان پاپیش میگذارد..رنگ احساستان در

برداشت اززندگی رنگین ترخواهدشد...

 

 

 

 

 

 

 

متولدماه اسفنـــــــــــد

 

 نام بلبل زهــــــــــواداری عشق است بلند

ورنه پیداست...چه از مشت پری برخیزد

زیباترین حرکت نجومی امسال..برای شما..ورود سیاره ی مشتری است به برج

سرطان...برج شرف مشتری..برج دوستان..فرزندان..شادیها..

وزهره هم که درجه ی شرفش درحوت(اسفند) است..امسال توقف طولانی دارد

دربرج جدی برج آرزوها...ومعاشرین..رویاها

بنابراین اگر جوانسال هستید..نسبت به زمانهای دیگر..خوشبین تر وشادتر

خواهیدبود..وشانس یافتن دوستان تازه..شریک زندگی وسفرهای کوتاه نشاطآور

راخواهیدیافت..دختران اسفند درجریان یک سفرمورد توجه قرارگرفته و..

شاید ماجرابه ازدواج ختم شود..متولدین خردادوشهریور شاید دراین ماجرا دخیل

باشنـــد...

درکناراین شادیها..سیاره ی مریخ هم توقفی طولانی خواهدداشت دربرج میزان

..اگردخترخانم هستید..بسیاردقت کنید..آنچه قلب شمارا تسخیرمیکند..وشمارا

بسوی خودمیکشد..نمیتواند مناسب ترین برای شما هم باشد..فقط گذشت طولانی

زمان این مسئله وحقیقت رابشماخواهدنمایاند..ولی آنزمان آیاوقت جبران خواهید

داشت....؟ 

شهریورماه..آنزمان که مریخ دربرج اسد درحالت فشار قرارمیگیرد توسط

سیاره ی زحل دربرج عقرب..یک اعتقاد..یک اندیشه ی دشوار میتواند شمارا

بسوی احساس کسالت وافسردگی بکشاند...

حرکت سیاره ی نپتون هم دربرج حوت..(اسفند) ادامه خواهدداشت..وافکار

فانتزی..علاقه به مرموزبودن..ورویاهای مشغول کننده..آرام آرام شمارا تحت

تاثیرخودقرارخواهدداد..بجانب کارهای هنری واموری که درآن..بتوانید این

تخیلات واحساسات رابشکل آثارهنرمندانه ارائه دهید..کشیده خواهید شد..

ودراین مسیر..بشدت مراقب دوستانی باشید که نشانی از..مواد افیونی..

توهم زا..راباخوددارند..وخدای نکرده ..شمارابسوی باتلاقی می کشانند..

که خوددرآن دارندفرومیروند..

آخرین روزهای مهرماه..وفرارسیدن پاییز ووزیدن بادهای سرد..نزدیکانی

سعی خواهندکرد..شماراازپهنه ی رویایی که درآن غوطه ورید..بسوی

واقعیتها بکشانند..واقعیتهایی شاید..ناخوشایند..

دراشک ....غوطه خوردم ودلداده تــــــــر شدم

دادم به آب چشمه ی غم....شستشوی خـــویش

اواسط دیماه...میتواند روزهایی شادباشد برای شما..

گذرزهره ازدرجه ی حضور خورشیدتابان ..میتواند کمک کند تادر شادی دوستان

بیشترشریک شوید..

دراواسط بهمن ماه که مریخ به کنارنپتون..میرسد..رویاهای شیرین شما..

میتواندبایک بحران موقت..دست وپنجه نرم کند..

واقعیت یا  رویا ...      کدام پیروزخواهندشد..؟

 

          

        با آرزوی سالی پرامیــــــــدبرای هموطنان 

              

                                        باتشکــــــر


پیچک دریافت کد ذکر ایام هفته برای وبلاگ

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

Online User

قالب وبلاگ


فال انبیاء

فال انبیاء

فال امروز

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic